Szanowni Państwo

informujemy że,

1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Wesołej 11a reprezentowana przez Dyrektora.

2. dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod@eterneco.eu

3. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań i zadań ustawowych, w szczególności o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych Szkoły.

4. macie Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:

  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach -na podstawie Waszej.

7. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@eterneco.eu