• § 22.

 

 1. W Szkole Podstawowej Nr 6 oceny zachowania w klasach IV – VIII ustala się w oparciu o system punktowy.
 2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania: śródroczną oraz roczną ustala się według skali opisanej w § 21 ust. 10.
 3. Odwołanie od oceny klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku jest możliwe na zasadach określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
 4. Nie ma możliwości odwołania i poprawy wystawionej przez wychowawcę oceny śródrocznej zachowania.
 5. Formą wyrażania opinii nauczyciela o zachowaniu ucznia jest wpis do zeszytu uwag, znajdującym się w dzienniku lekcyjnym każdej klasy oraz ocena punktowa wystawiona uczniowi wg zasad ujętych w ust. 8 niniejszego paragrafu.
 6. Uwagi pozytywne i negatywne o zachowaniu ucznia powinny być wpisywane systematycznie w ciągu całego półrocza.
 7. O pozytywnych i negatywnych uwagach o zachowaniu na bieżąco informowani są uczniowie i ich rodzice (zebrania, konsultacje, itd.).
 8. Każdy z nauczycieli uczących danego ucznia wyraża swoją opinię o jego zachowaniu przyznając mu od 1 do 20 punktów za następujące obszary:

– konkursy,

– zawody sportowe,

– postawa życzliwości wobec innych uczniów,

– bezinteresowna pomoc w sytuacjach trudnych,

– wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,

– kultura osobista,

– okazywanie szacunku innym osobom.

Wychowawca liczy średnią przyznanych punktów, która jest włączana do ogółu punktów.

 1. Ocenę zachowania każdego ucznia ustala wychowawca przed radą klasyfikacyjną, sumuje zdobyte przez ucznia punkty(§ 23 ust. 1 i 2), zasięga opinii klasy i samego ucznia (punkty przyznawane są anonimowo), informuje ucznia o ilości zdobytych punktów w ciągu półrocza oraz przewidywanej ocenie zachowania.
 2. Wychowawca najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje ucznia o przewidywanej rocznej (półrocznej) ocenie zachowania. Rodzice są informowani o przewidywanej rocznej (półrocznej) ocenie zachowania podczas zebrania rodziców lub konsultacji. Otrzymują zestawienie proponowanych ocen i potwierdzają to podpisem z datą.
 3. Obecność rodziców na zebraniu lub indywidualny kontakt z wychowawcą w celu uzyskania informacji o ocenach i zachowaniu ucznia jest obowiązkowy.
 4. Warunki i tryb ustalania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania.

1) dopuszcza się możliwość poprawy wyłącznie o jedną ocenę wzwyż w stosunku do oceny przewidywanej;

2) uzyskanie rocznej oceny zachowania wyższej niż przewidywana jest możliwe jedynie w następujących przypadkach:

 1. w przypadku, kiedy w widoczny, znaczący sposób uczeń poprawił swoje zachowanie przed wystawieniem ocen rocznych zachowania, widoczne były jego starania, naprawił wyrządzone innym krzywdy (przeprosił) i uzyskana przez niego łączna ilość punktów zbliżona jest do oceny wyższej niż ocena przewidywana, z którą zapoznano rodzica i ucznia w określonym w statucie terminie (brakuje 10 i mniej punktów do wyższej oceny),
 2. w przypadku, kiedy z powodów zdrowotnych uczeń nie miał możliwości uzyskiwania uwag opisujących jego zachowania (co najmniej miesięczna nieobecność w szkole potwierdzona zwolnieniem lekarskim),
 3. w przypadku, kiedy zachowanie uległo nagłej zmianie z powodu zaistniałej trudnej sytuacji rodzinnej (śmierć najbliższego członka rodziny, rozpad rodziny, inna poważna zmiana sytuacji życiowej), o której rodzic na bieżąco informował wychowawcę lub pedagoga szkolnego.

12.Na początku półrocza każdy uczeń otrzymuje kredyt punktów:

 • klasy IV – 110 punktów;
 • klasy V – 110 punktów;
 • klasy VI – 110 punktów;
 • klasy VII – VIII – 100 punktów;
 1. Uczniowie z ADHD i zaburzeniami zachowania potwierdzonymi opinią lub orzeczeniem poradni lub orzeczeniem lekarskim lekarza psychiatry otrzymują na początku każdego półrocza wyższy kredyt punktów:
 • klasy IV – VI – 150 punktów;
 • klasy VII – VIII – 140 punktów;
 1. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, zgodnie z kryteriami przyznawania punktów wyszczególnionymi w tabeli zamieszczonej w § 23 ust 1 i 2.
 2. Na podstawie ilości punktów zdobytych w ciągu półrocza wychowawca ocenia zachowanie ucznia według następującej skali:
 • ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który uzyskał więcej niż 160 punktów

i nie otrzymał -20 punktów lub ma więcej niż 10 spóźnień;

 • -//- bardzo dobrą – 140 – 159 punktów;
 • -//- dobrą – 110 – 139 punktów;
 • -//- poprawną – 80 – 109 punktów;
 • -//- nieodpowiednią – 50 – 79 punktów;
 • -//- naganne – poniżej 50 punktów.
 1. Wystawiając ocenę półroczną zachowania wychowawca bierze pod uwagę ocenę i liczbę punktów z I półrocza (ocena półroczna jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów uzyskanych przez ucznia w I i II półroczu).
 2. Uwagi o aroganckim zachowaniu wpisane uczniowi muszą zawierać dokładny opis konfliktowej sytuacji, Rada Pedagogiczna podczas obrad (klasyfikacja) decyduje o wprowadzeniu konsekwencji.
 3. Zasady punktacji oceny zachowania mogą zostać pominięte w przypadku popełnienia czynu (-ów) o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej oraz w skrajnie negatywnych sytuacjach, a podejmowane przez szkołę działania nie przynoszą efektów w postaci poprawy zachowania tj.:
 • wyjątkowo dotkliwe lub powtarzające się akty agresji psychicznej lub fizycznej wobec innych uczniów, powodujące zagrożenie zdrowia, życia lub uszczerbek na zdrowiu,
 • wyjątkowo dotkliwa lub powtarzająca się agresja słowna wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 • nieuczęszczanie do szkoły z powodów nieusprawiedliwionych (brak podstaw do klasyfikacji z jakiegokolwiek przedmiotu).
 1. W wyżej opisanych sytuacjach wychowawca przed wystawieniem oceny zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

 • § 23.

Kryteria przyznawania punktów

 

 1. Punkty dodatnie otrzymuje uczeń:
zachowanie punkty warunki uzyskania:
1) czynny udział w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego:

a) osoby pełniące znaczące funkcje: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, poczet sztandarowy:

b) pozostali członkowie Samorządu, w tym uczniowie Samorządu Klasowego;

 

 

 

do 20 punktów

 

 

do 10 punktów

jednorazowo na koniec półrocza, punkty ustala opiekun Samorządu; Koła Wolontariatu;
2) za każdą pozytywną uwagę o pracy na rzecz szkoły i klasy wykonywaną poza zajęciami lekcyjnymi (np., noszenie krzeseł, sprzętu, sprzątanie, pomoc w organizacji imprez klasowych, gazetki, pomoce dydaktyczne itp.); od 1 do 5 punktów Jednorazowo na koniec semestru (punkty wpisuje ustala nauczyciel organizujący pomoc lub wychowawca);
3)  za pomoc w organizacji, udział w Dniu otwartym Szkoły od 1 do 10 punktów po wydarzeniu punkty przyznaje osoba odpowiedzialna
4) pomoc koleżeńska

– w nadrabianiu zaległości;

– w odrabianiu prac domowych;

– przekazywanie informacji o materiale dydaktycznym realizowanym podczas nieobecności ucznia, informowanie o przewidywanych sprawdzianach;

– pomoc w nauce młodszym kolegom i koleżankom – „Starszy Brat – Starsza Siostra”

 

od 1 do 10 punktów jednorazowo na koniec półrocza (punkty ustala nauczyciel organizujący pomoc lub wychowawca);
5) pomoc nauczycielom:

– w organizacji imprez w klasach młodszych itp.)

– systematyczną pomoc w innych działaniach (pomoc w bibliotece, czytelni);

– pomoc w świetlicy szkolnej,

od 1 do 10 punktów jednorazowo na koniec półrocza, (punkty ustala nauczyciel organizujący pomoc lub wychowawca);
 6) aktywną i systematyczną pracę w szkolnych kołach zainteresowań i uczestnictwo w zespołach wyrównawczych, zajęciach dodatkowych; od 1 do 5 punktów jednorazowo na koniec półrocza za każde zajęcia, wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia;
7) brak spóźnień; od 1 do 5 punktów jednorazowo na koniec półrocza, (punkty ustala nauczyciel lub wychowawca);
8) wyjątkowa kultura osobista; od 0 do 10 punktów jednorazowo na koniec półrocza, (punkty ustala nauczyciel lub wychowawca);
9) udział w akcjach charytatywnych (np. ciasta na akcje), ekologicznych (np. nakrętki, baterie), społecznych (np. książki do biblioteki) od 1 do 5 punktów jednorazowo na koniec półrocza, (punkty ustala nauczyciel lub wychowawca;
10) ocena kolegów i koleżanek; od 1 do 5 punktów jednorazowo na koniec półrocza, (ocena anonimowa koleżanek i kolegów z klasy);
11) brak uwag negatywnych; 10 punktów jednorazowo na koniec półrocza;
12) 100% frekwencja na zajęciach lekcyjnych 5 punktów jednorazowo na koniec półrocza.
 

 

2. Punkty ujemne (uwagi opatrzone datą i czytelnym podpisem) otrzymuje uczeń:

1) przeszkadzanie na lekcji;

uwaga precyzyjnie opisuje zachowanie ucznia;

od -1 do -5 punktów Każdorazowo;
2) niewykonywanie i lekceważenie poleceń i uwag nauczyciela lub innego pracownika szkoły; -5 punktów  każdorazowo; precyzyjnie określamy rodzaj zachowania ucznia
3) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły, agresja słowna; -20 punktów każdorazowo;
4) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (nagminnie nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, ćwiczeń, potrzebnych przyborów, nie ma materiałów potrzebnych na zajęcia techniczne, plastyczne, muzyczne, w-f); od -1 do -5 punktów jednorazowo na koniec półrocza;
5) agresywne zachowanie słowne lub fizyczne np. wszczynanie bójek, używanie wulgaryzmów, psychiczne nękanie, ostracyzm (wykluczanie społeczne innych), dokuczanie, oczernianie, zastraszanie w świecie realnym i cyberprzestrzeni, obrażanie najbliższych kolegów, koleżanek (naruszanie dóbr osobistych); -10 do -20 punktów każdorazowo;
6) spóźnianie się na lekcje:

– 2 razy w półroczu,

– powyżej 5 razy;

 

-2 punkty

-5 punktów

 

jednorazowo na koniec półrocza;

jednorazowo na koniec półrocza;

7) celowe niszczenie sprzętów, umeblowania oraz zieleni w szkole i wokół szkoły, wandalizm np.: pisanie po ławkach, ścianach, zrywanie dekoracji, śmiecenie, przyklejanie gum do żucia itp., używanie toalet niezgodne z przeznaczeniem, zaśmiecanie otoczenia, niszczenie/brak dbałości o podręczniki szkolne;

 

od –1 do -10 punktów

 

każdorazowo;

 

przy pierwszym incydencie uwaga i punkty mogą anulować połowę ujemnych punktów po naprawieniu szkody

8) celowe i umyślne niszczenie lub zabieranie bez pozwolenia rzeczy innych uczniów; od -5 do

-10 punktów

każdorazowo;
10) brak obuwia na zmianę; -2 punktów każdorazowo powyżej 3 razy, kiedy zapomniał obuwia;
11) niewykonanie dobrowolnie podjętego zobowiązania; -5 punktów każdorazowo;
12)

opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia,

 

 

-1 punkt

(każda nieusprawiedliwiona godzina);

 

czas na usprawiedliwienie nieobecności to okres do tygodnia od powrotu do szkoły;

 

13) indywidualna ucieczka z lekcji, samowolne wyjście ze szkoły bez poinformowania nauczyciela lub samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych (dzień dziecka, rekolekcje, imprezy szkolne itp.); -5 punktów każdorazowo;
14) ucieczka zbiorowa; -10 punktów każdorazowo;
15) niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego; -5 punktów każdorazowo;
16) kradzież; -20 punktów każdorazowo;
17) wyłudzanie pieniędzy; -20 punktów każdorazowo;
18) palenie papierosów i papierosów elektronicznych; -20 punktów każdorazowo;
19) picie alkoholu lub używanie innych środków psychoaktywnych -20 punktów każdorazowo;
20) korzystanie z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły bez pozwolenia nauczyciela.

Telefony w szkole muszą być wyłączone, mogą być przechowywane w szafce,

-5 punktów każdorazowo;

odebrany telefon nauczyciel odnosi do sekretariatu – za pierwszym razem odbiera go uczeń po skończonych lekcjach, za każdym kolejnym razem sprzęt odbiera rodzic,

21) rozpowszechnianie zdjęć i nagrań innych osób urządzeniami elektronicznymi; -20 punktów każdorazowo;
22) niestosowny wygląd ucznia: ubrania nie powinny wyzywająco odsłaniać ciała, biżuteria (kształt, wielkość, umiejscowienie) stanowiąca zagrożenie bezpieczeństwa; wulgarne, obraźliwe napisy na ubraniach, tatuaż, makijaż, farbowanie włosów i malowanie paznokci; -2 do -10

 

każdorazowo;

zmiana trwała – czas usunięcia 1 mc, potem punkty ujemne

23) brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnej;

strój galowy:

biała bluzka/koszula, granatowy lub czarny dół stroju, obuwie szkolne;

-5 punktów każdorazowo;
24) okłamywanie nauczyciela (fałszowanie podpisów rodziców, usprawiedliwień, dopisywanie ocen w dzienniku). -10 punktów jednorazowo.

 

 1. Uwagi negatywne o zachowaniu ucznia powinny być przekazywane wychowawcy w formie pisemnej poprzez wpis w klasowym zeszycie uwag znajdującym się w każdym dzienniku, a pozytywne odnotowane w tabeli.
 2. Tam gdzie są widełki wpisują zainteresowani/odpowiedzialni prowadzący nauczyciele.
 3. Na koniec półrocza wychowawca wpisuje uzyskane punkty i wystawia ocenę według przyjętej skali.