Rozdział 4

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

§ 13.

 

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowane zostały przez nauczycieli w oparciu o

obowiązujące przepisy.

 1. Ocenianie spełnia dwie funkcje:
  • klasyfikacyjną – ocena wyrażana jest za pomocą umownego symbolu i służy zróżnicowaniu uczniów i uporządkowaniu ich zgodnie z pewną skalą;
  • diagnostyczną – wspieranie szkolnej kariery ucznia, monitorowanie jego postępów i określanie indywidualnych potrzeb.
 1. Wewnątrzszkolne ocenianie spełnia następujące postulaty:
 • istotności – oceniamy to, co istotne (ważne);
 • obrazowości – oceniamy nie tylko prace pisemne, testy ale i odpowiedzi ustne tak, aby uzyskać pełny obraz mocnych i słabych stron ucznia;
 • jawności – ocena i jej kryteria są znane wszystkim;
 • spójności – system oceniania wynika z programu szkoły i obowiązuje wszystkich.

 § 14

 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 1. ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę;
 • zachowanie ucznia:
 1. ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nau czycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, oraz szczególnych uzdolnień ucznia;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 15

Warunki i sposób przekazywania uczniom, rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

 

 1. Nauczyciele podczas pierwszej lekcji informują uczniów o zasadach oceniania zawartych w WZO i wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego materiału, fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym w temacie pierwszej lekcji.
 2. Wychowawcy klas podczas pierwszej godziny wychowawczej zapoznają uczniów z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym w temacie pierwszej lekcji godziny z wychowawcą.
 3. Podczas pierwszego zebrania z rodzicami wychowawca zapoznaje rodziców z WZO i wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz oceniania zachowania. Fakt ten potwierdzony jest podpisem rodzica. Formuła zapisana w dzienniku lekcyjnym brzmi: „Zapoznano rodziców z WZO i wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz „Zasadami Oceniania Zachowania”.
 4. W razie nieobecności ucznia lub rodzica podczas prezentowania powyższych informacji, nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanych podczas najbliższego spotkania, co rodzic potwierdza podpisem z datą zapoznania.
 5. Zainteresowanym rodzicom nauczyciel udziela ustnej informacji o postępach dziecka podczas wywiadówek i konsultacji odbywających się według harmonogramu podanego do wiadomości rodziców na początku każdego roku szkolnego.
 6. Wszystkie pisemne prace uczniów gromadzone są przez nauczyciela i przechowywane są do końca danego roku szkolnego (31.08.). Mogą być przedstawiane rodzicom na konsultacjach, wywiadówkach na prośbę rodziców.
 7. O przewidywanej rocznej (półrocznej) ocenie uczeń i rodzic jest informowany najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym (półrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej; uczeń otrzymuje od wychowawcy kartkę z propozycjami ocen, którą po podpisaniu przez rodzica zwraca wychowawcy.
 8. O zagrożeniu oceną niedostateczną uczeń i jego rodzic są informowani na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, fakt ten odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym i potwierdzony podpisem rodzica. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicem lub niestawienia się rodzica na umówione spotkanie, wysyłany jest list polecony.

 

§ 16

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:

1) z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym;

2) z realizacji zajęć komputerowych, informatyki lub wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, ma podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki, zajęć komputerowych lub wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego – na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej (poradni specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 może również nastąpić w przypadku ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona” .
 5. Uczeń zwolniony z w/w zajęć ma obowiązek być obecny na tych zajęciach.
 6. W szczególnych przypadkach, gdy zajęcia te są umieszczone w planie lekcji na pierwszej lub ostatniej godzinie, uczeń może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy rodzice złożą Dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie.
 7. Uczniowi zwolnionemu z obowiązku przebywania na w/w zajęciach nauczyciel prowadzący te zajęcia zaznacza w dzienniku lekcyjnym nieobecność usprawiedliwioną.
 8. Jeżeli uczeń został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na zajęciach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to uczeń podlega klasyfikacji z w/w przedmiotów.
 9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z w/w zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
 10. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem ucznia z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z w/w zajęć. Taką opinię lekarską rodzic składa nauczycielowi, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
 11. W przypadku całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”.
 12. W przypadku nie wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, wystawia ją wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Ocena ta jest ostateczna.

 § 17

 

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania uczniów

 

 1. Sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się na bieżąco w czasie trwania 2 okresów.
 2. Polega ono na słownym przekazaniu informacji zwrotnej o wynikach uczenia się, formułowaniu wskazówek oraz na wystawieniu stopnia szkolnego.
 3. Ocenie podlegają:
 • sprawdziany pisemne, prace klasowe (jednogodzinne, kończące dział) nie więcej niż 3 w tygodniu;
 • kartkówki (krótkie prace pisemne obejmujące materiał z najwyżej 3 ostatnich tematów;
 • w klasach czwartych wszystkie kartkówki należy zapowiedzieć.
 • odpowiedzi ustne;
 • prace domowe w zeszytach lub ćwiczeniach;
 • aktywność i zaangażowanie na zajęciach;
 • przygotowanie do lekcji;
 • prace dodatkowe (gazetki, pomoce dydaktyczne);
 • udział w konkursach przedmiotowych;

§ 18

Zasady oceniania

 

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
 2. Uzyskane przez uczniów klas IV – VIII oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.
  § 19
 1. Oceny bieżące wystawiane są w dzienniku lekcyjnym według następującej skali:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1.
  1. Zasady oceniania prac pisemnych ucznia. Wszystkie prace pisemne będą oceniane punktowo, a następnie punkty zostaną przeliczone na oceny bieżące zgodnie z progami procentowymi przedstawionymi poniżej :
 • 100% – 97% -celujący
 • 96% – 85% – bardzo dobry
 • 84% – 70% – dobry
 • 69% – 45% – dostateczny
 • 44% – 26% dopuszczający

Górny próg procentowy ocena z plusem, dolny z minusem.

Przy obliczaniu średniej ważonej liczymy : np. 3+ jako 3,5; a 4- jako 3,8.

W przypadku sprawdzianu z małą ilością punktów można stracić 1 punkt na ocenę celującą.

W przypadku języków obcych uczeń musi poprawić ocenę niedostateczną z kartkówki.

Uczeń może poprawić  każdą pracę klasową oprócz pracy, z której otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą.

Z przedmiotów takich jak: plastyka, technika, informatyka uczeń może poprawić każdą kartkówkę  oprócz tej, z której otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą.

 

 1. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej (półrocznej).
 • Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny bieżące uzyskane przez ucznia. Ocena za I półrocze i za II półrocze jest średnią ważoną wszystkich ocen bieżących z danego półrocza.
 • „Bonus”:
 1. w przypadku gdy uczeń:
 • systematycznie, starannie i poprawnie odrabia wszystkie prace domowe,
 • wykazuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem na lekcji,
 • chętnie wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela,

nauczyciel może przyznać dodatkowo bonus maksymalnie 0,3 do średniej ważonej w ciągu roku szkolnego (bonus można przyznać jednorazowo w całości bądź dzielić na dwa półrocza).

Ocena roczna to średnia arytmetyczna średnich ważonych ocen za I i II półrocze.

Na koniec roku szkolnego przy wystawianiu ocen bierzemy pod uwagę wyższą średnią ważoną (za drugi semestr lub roczną) na korzyść ucznia.

Ocena końcowa nie może być niższa od oceny proponowanej, w przypadku gdy uczeń nie otrzymał ocen wpływających na jej obniżenie.

 1. Oceny w klasach V – VIII są wystawiane według skali:
 • 1 – 1,59 – ocena niedostateczna;
 • 1,6 – 2,59 – ocena dopuszczająca;
 • 2,6 – 3,59 – ocena dostateczna;
 • 3,6 – 4,59 – ocena dobra;
 • 4,6 – 5,59 – ocena bardzo dobra;
 • 5,6 – 6 – ocena celująca.

Progi średnich ważonych dla klas czwartych:

 • 1- 1,49 niedostateczny
 • 1,5 – 2,49 dopuszczający
 • 2,50 – 3,49 dostateczny
 • 3,50 – 4,49 dobry
 • 4,50 – 5,49 bardzo dobry
 • 5,5 i powyżej celujący

 

5.Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów omawiają Przedmiotowe systemy oceniania.

§ 20

 1. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I – III jest oceną opisową, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wiadomości i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 3. Uczniowie klas I – III oceniani są w formie oceny opisowej uwzględniającej następujące wymagania programowe:
  • 1) zajęcia z edukacji polonistycznej (ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia w opracowywaniu tekstów, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, ćwiczenia gramatyczno- ortograficzne z elementami wiedzy o języku, ćwiczenia słownikowo- frazeologiczne i syntaktyczne);
  • 2) zajęcia z edukacji przyrodniczej (moja klasa i szkoła, bezpieczna droga do szkoły, przyroda wokół nas, dom rodzinny, moja miejscowość);
  • 3) zajęcia z edukacji społecznej (rozumienie zasad i norm społecznych, współpraca z rówieśnikami);
  • 4) zajęcia z edukacji matematycznej (stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe, geometria, zbiory i ich klasyfikacja, liczby naturalne i wiadomości praktyczne, dodawanie i odejmowanie w zakresie…., mnożenie i dzielenie w zakresie…);
  • 5) zajęcia z edukacji plastycznej (działalność plastyczna, wiadomości z zakresu sztuk plastycznych, obserwacja i doświadczenie);
  • 6) zajęcia z edukacji technicznej (kultura pracy, podstawy techniki, wybrane zagadnienia z techniki i gospodarki, elementy orientacji zawodowej);
  • 7) zajęcia z edukacji muzycznej (odtwarzanie muzyki, tworzenie muzyki);
  • 8) zajęcia z wychowania fizycznego (gimnastyka, lekkoatletyka, „mini gry” sportowe);
  • 9) zajęcia komputerowe/informatyka (uruchamianie i obsługa komputera, korzystanie z myszy i klawiatury, korzystanie z podstawowych programów);
  • 10) zajęcia z języka obcego nowożytnego (rozumienie poleceń i właściwe reakcje na nie, ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu, pisaniu).
 4. Bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV są ocenami w stopniu i ustala się według skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

 1. Ocenami pozytywnymi klasyfikacyjnymi są oceny od 2 do 6, oceną klasyfikacyjną negatywną jest ocena 1.
 2. Ustala się następujące kryteria w ocenianiu bieżących i klasyfikacyjnych osiągnięć edukacyjnych ucznia klas IV -VIII:
 • stopień celujący (6)- uzyskuje uczeń, który:
 1. pracował systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
 2. wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji,
 3. twórczo rozwijał własne uzdolnienia,
 4. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
 5. indywidualnie rozwiązuje problemy i zadania zgodnie z realizowanym programem nauczania,
 6. reprezentuje szkołę w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), albo krajowym lub posiada porównywalne osiągnięcia,
 7. wykazuje się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością oraz stanowi wzór do naśladowania dla innych;
 • stopień bardzo dobry (5)– uzyskuje uczeń, który:
 1. pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
 2. wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji,
 3. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 4. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
 5. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 6. posiadł umiejętności dokonywania i uzasadniania uogólnień,
 7. charakteryzował się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce;
 • stopień dobry (4)- uzyskuje uczeń, który:
 1. a) pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu,
 2. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej klasy, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 3. opanował wiadomości umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce,
 4. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 5. wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał ewentualne braki,
 6. wykazywał się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną;

5) stopień dostateczny (3)– uzyskuje uczeń, który:

 1. pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę,
 2. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 3. umie zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych
  i rozwiązywać zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności wg poznanego wzorca.

6) stopień dopuszczający (2)- uzyskuje uczeń, który:

 1. ma braki w opanowaniu treści programowych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej klasy,
 2. wykazał się znajomością treści koniecznych, niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z danego przedmiotu,
 3. rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
  o niewielkim stopniu trudności,
 4. pracował systematycznie w miarę swoich możliwości.

7) stopień niedostateczny (1)- uzyskuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej klasy, a stwierdzone braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
 3. nie pracował na lekcjach i w domu.
 4. Klasyfikacja śródroczna począwszy od klasy IV polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie szkoły.
 6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 7. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.